سایت های اطلاع رسانی امارت اسلامی افغانستان / طالبان

۱ـ شهامت                                 http://www.shahamat.co.cc

۲ـ شهامت                                            www.shahamat1.org 

۳ـ شهامت                                              www.shahamat.org

۴ـ د جهاد غژ                             http://www.alemarah1.info

۵ـ د جهاد غژ                                          www.alemarah.info

۶ـ د جهاد غژ                         http://www.alemarah-1.co.cc  

۷ـ الصمود «عربی»                                   http://alsomod.org