امریکا بار دیگر برای رئیس جمهوری ازقبل تعیین شده  تخت کابل ، نمایش انتخاباتی را درحالی به اجرا در آورده واهداف خویش را به پیش می برد که درطول پنج سال گذشته تجربه تلخ وانجام بد اداره بر سرکارآمده انتخابات جعلی گذشته  را افغانها با چشم سر مشاهده نمودند که راه قانونی برای هر اقدام وتجاوز امریکائی ها فراهم نموده وماموریت خنثی نمودن  قهروخشم افغانها رابه پیش برده ودر هر نشست وکنفرانس خارجی وبین المللی آمدن عساکر خارجی بیشتر وایجاد استراتیژی محکم تر رامرتبا درخواست می نمود.

در طول پنج سال گذشته افغاتها بخوبی تجربه نمودند که در نتیجه برنامه های اداره فاسد ودست بوس اداره کرزی ، مشکلات آنها چندین برابر شده. سطح فقر وبی سامانی شان بلندتررفته است ....


امریکا بار دیگر برای رئیس جمهوری ازقبل تعیین شده  تخت کابل ، نمایش انتخاباتی را درحالی به اجرا در آورده واهداف خویش را به پیش می برد که درطول پنج سال گذشته تجربه تلخ وانجام بد اداره بر سرکارآمده انتخابات جعلی گذشته  را افغانها با چشم سر مشاهده نمودند که راه قانونی برای هر اقدام وتجاوز امریکائی ها فراهم نموده وماموریت خنثی نمودن  قهروخشم افغانها رابه پیش برده ودر هر نشست وکنفرانس خارجی وبین المللی آمدن عساکر خارجی بیشتر وایجاد استراتیژی محکم تر رامرتبا درخواست می نمود.

در طول پنج سال گذشته افغاتها بخوبی تجربه نمودند که در نتیجه برنامه های اداره فاسد ودست بوس اداره کرزی ، مشکلات آنها چندین برابر شده. سطح فقر وبی سامانی شان بلندتررفته است .

 وحشت انگیزی عساکر خارجی و بمباران کورکورانه و یورش اشغالگران بر خانه وکاشانه ملت مظلوم ، کشتارهای بی رحمانه وغیر مسئولانه ،شکنجه ها و توهین به زیر بنای اعتقادی وفرهنگی وبد بختی ها وناهنجاریهای بی شمارهمه وهمه مثال های اندکه ملت افغان با آن دست وگریبان بود ودر این میان کار اداره دست نشانده، فاتحه خوانی وتسلیت گفتن های مکارانه ای بیش نبود.

ولی امریکائی ها باوجود این جنایت ها، ناکامی مشخص اداره کابل ونفرت افغانها بازهم در تلاش اند تا برای مدتی به افغانها بهشت خیالینی را نشان داده وبار دیگرتبلیغات امیدواری ناموفقی را براه اندازند که پس ازچند ماه انتخابات ریاست جمهوری کابل صورت خواهد گرفت وبه تمام مطالبات ومشکلات شما جواب مثبت خواهد رسید!!!

اما افغانهای با بصیرت وجهانیان آگاه ازحقایق به خوبی می دانند که انتخابات آینده ریاست جمهوری کابل چه حیثت ومشروعیتی را دارا می باشد؟ ... زیراکه خود سازمانها ورسانه های غربی درسرشماری های خود این رابه قاطعیت می پذیرند که ازجملهَ 34 ولایت افغانستان در 25 ولایت وجود وقدرت اداره کابل مساوی با صفر  بوده واکثریت قاطع ساکنان این ولایات ازطالبان حمایت می نمایند . اگر حقیقت این چنین است پس کدام عدالت وقضاوت سالم این را تضمین میکند که در این ولایت ها به اصطلاح انتخابات  از خواست ورای مردم نمایندگی بکند؟ . همچنانکه درگذشته از30 ملیون افغان امریکا فقط رای 7 ملیون را کافی دانسته ومدت کرزی رابر تخت کابل برای پنج سال تمدید کرد.

به نظر ناظران امور ، درموجودیت قوای خارجی وزیرقدرت طیاره های آنها ، انتخابات  ازیک نمایش مضحکه خیز چیزی بیش نیست . زیرادراین انتخابات کسی برنده خواهد بود که به امریکائی ها اطمینان غلامی خود را داده باشد وبه همین شکل کسی درپارلمان این اداره راه خواهد یافت که امریکا بخواهد اورا درپارلمان ببیند، کسی که نظریه منفی ومخالف قوای آنها را نداشته وحضورنظامی خارجی ها را در افغانستان تایید نماید.

  اما باید امریکائی ها وایتلاف گران اشغالگرش این را با گوش دل بشنوند که مجاهدین افغان هیچ گاه با این حربه ها ی مکارانه وسیاست های دروغین دچارفریب نخواهند شدونه در اراده ای آهنین شان تزلزلی بوجود خواهد آمد .افغانها با یاری خداوند بزرگ وبرتردراین سال درسی راپرازعبرت به قدرتهای اشغالگر خواهند داد که تمام تلفات وویرانی های هشت سال گذشته از یاد شان رفته واستراتیژی ها وبرنامه های شیطانی شان رسوا وخط برآب شود .انشاءالله العزیز    (منبع )http://www.alemarah1.org/farsi/tabsirfarsi-