X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سوال :- مجاهد صاحب اگر در مورد وضعیت فعلی جهاد معلوماتی ارائه بفرمائید ممنون خواهیم شد

جواب :-   درمورد وضعیت فعلی جهادباید بگویم الحمدلله همچنانکه امید داشتیم وضعیت فعلی جهاد بنفع مجاهد ین درجریان داشت .پس از اعلان عملیات نصرت وشروع فصل بهاروگرم شدن هوا،تغییرات اساسی دروضعیت جنگ ایجاد شده بطوریکه  بعلاوه تلفات مالی وجانی سنگین حالت روحی وروانی دشمن نیز درحد آخرین درجه پایین آمده است .بطور مثال طبق برنامه شوری نظامی مجاهدین عملیات درشمال کشورزیاد وموثر تر از پیش درتمام منطقه شمال گسترش یافته است . چنانچه درنتیجه، آلمان ،ناروی ودیگر متحدین ین امریکا که درشمال کشور حضور نظامی دارند درمورد وفا داری خود با امریکا درفکر تجدیدنظر هستند ...


مصاحبه با ذبیح الله مجاهد نطاق رسمی امارت اسلامی درمورد تحولات جدید نظامی وسیاسی درافغانستان

سوال :- مجاهد صاحب اگر در مورد وضعیت فعلی جهاد معلوماتی ارائه بفرمائید ممنون خواهیم شد

جواب :-   درمورد وضعیت فعلی جهادباید بگویم الحمدلله همچنانکه امید داشتیم وضعیت فعلی جهاد بنفع مجاهد ین درجریان داشت .پس از اعلان عملیات نصرت وشروع فصل بهاروگرم شدن هوا،تغییرات اساسی دروضعیت جنگ ایجاد شده بطوریکه  بعلاوه تلفات مالی وجانی سنگین حالت روحی وروانی دشمن نیز درحد آخرین درجه پایین آمده است .بطور مثال طبق برنامه شوری نظامی مجاهدین عملیات درشمال کشورزیاد وموثر تر از پیش درتمام منطقه شمال گسترش یافته است . چنانچه درنتیجه، آلمان ،ناروی ودیگر متحدین ین امریکا که درشمال کشور حضور نظامی دارند درمورد وفا داری خود با امریکا درفکر تجدیدنظر هستند .

همچنین عملیات مجاهدین درجنوب موثر وشدیدترتر از یش در جریان است  چنانچه عملیات استشهادی موفقیت آمیز اخیر درولایت های خوست وقندهاربه همین صورت تسلیم شدن ده ها عسکر درولسوالی کامدیش ولایت نورستان وغازی آباد ولایت کنر، امریکا ومزدورانش را بیش از اندازه مضطرب وپریشان نموده است .مختصر اینکه فعالیت های روزانه مجاهدین درسراسر افغانستان با موفقیت تمام جریان دارد وابتکار دراوضاع نظامی بدست ماست .

سوال :-- طبق استراتیژی جدید اوباما ، دشمن در نظر دادرد تا بیست هزار عسکر دیگر به افغانستان بیاورد تا بدین ترتیب وضعیت موجود جنگ را تغییر دهد شما این اقدام دشمن را چگونه ارزیابی می کنید ؟

جواب :- اضافه عساکر را اگر ما درپرتو تجربه هشت سال گذشته نگاه کنیم نتیجه آن واضح می باشد چنانچه در هشت سال گذشته ابتدا عساکر خارجی خیلی کم بودند اما بعدا بتدریج زیاد شدند ودرمقابل مقاومت هم بتدریج اضافه شد . من بعنوان مثال می گویم که اگر شما بیاد داشته باشید درسال های ابتدائی ،اشغالگران از ولایت هلمند خیلی کم خبر پخش می کردند چون حضور نظامی خارجی ها آنجا کم بود اما بعدا زمانی که عساکر بریطانوی به آنجا رفته وپایگا های نظامی درست کردند، هلمندبه شکل آتش فشانی  درآمد که عساکر بریطانوی درآن زیان های شدید مالی وجانی رامتحمل شدند زیراکه گفته اند هر عملی ، عکس العملی را درپی دارد.

اضافه درعساکر دشمن ،عملیات وگزمه های بیجای شان می تواند احساسات افغانها رابالا برده وآنها رابا ولوله جدیدی به میدان جهادبکشاند دوما اینکه اضافه درنیرو به همین اندازه نیاز به پشتوانه اقتصادی ولو‍ژستیکی دارد، درحالی که امریکا ومتحدینش بر اثر جنگ عراق وافغانستان ومصارف های گزاف با چیلنج وتهدید های جدی اقتصادی روبرو هستند.

درمجموع باید بگویم که جهاد درافغانستان حالا درسطح مردمی وملی شروع شده است وبه هیچ وجه ممکن نیست که مقاومت مردمی را بزورعساکرشکست داد، تمام عساکر امریکا درافغانستان به 60 ویا 70 هزار می رسند درحالی که آنها درویتنام به همین قدرقربانی دادند اما مقاومت مردمی را دراین کشور نتوانستند خاموش نمایند . بنظرمن با اضافه درعساکر، آنها نمی توانندوضعیت موجودرا به نفع خود تغییر دهند.

سوال :-  اگر بیایم به موضوع سیاسی واز شما بپرسیم که دراین روزها رژیم کابل بر طرحی کار می کند که بتوان از روی آن به گفته آنها حضور خارجی ها را قانونی کرد آنها می گویند که با این اقدام برای عساکر خارجی قوانینی را وضع می کنند تا از اقدامات خود سرانه آنها جلو گیری کرد به نظر شما معنای این همه سخن ها چه می تواند باشد؟

جواب :- مامورین اداره مزدور کابل با مطرح کردن این فضولیات می خواهند با یک تیر دو شکار کنند . آنها این اقدام را بعد از فاجعه فراه انجام دادند تا به ملت افغان بگویندکه آنها تا آخرین حد ممکن می خواهند جلوی تلفات ملکی وخود سرانه امریکائیها را بگیرند البته این همان رخ قضیه است که به مطبوعات ارائه شده است والا حقیقت اینست که امریکائیها ازقبل این نقشه را داشتندتا از طریق پارلمان خودساخته شان، سندی را بتصویب برسانند که هنگام ضرورت بتوانند آنرا برای خودبعنوان دماغ گلی استفاده نمایند.

آنها قبلا نیزدرتلاش بودندتا پروتوکول همکاری میان اداره کرزی وپنتاگون به امضاء برسانند وزمانی درمورد عضویت افغانستان درناتو نیزبحث می شد.البته اینها همه فکر می کنم که فقط نوشته های روی کاغذ باشندودر مورد سرنوشت افغانستان ابدا نقس تعیین کننده را نخواهند داشت زیراکه افغانستان 1400 سال را درسایه اسلام سپری نموده وافغانها این را خوب می دانند که درسرزمین مسلمانها بجز از ذمی ومستامن ،موجودیت هیچ کافری به هیچ قانونی نمی تواند قانونمند ورسمی شود .حق تشریع وحلال وحرام کردن فقط منحصر دردین محمدی بوده وتمام قانون گذاری های مسلمانان از روی آن صورت خواهد گرفت .

قانونی کردن کفار محارب درسرزمین مسلمانها چیز معمولی نیست که بتوان آنرابا رای اکثریت پارلمان قبول ویا تردید نمود.دیگر اینکه آنها می گویند با این اقدام خود می خواهند به خود سری های امریکائیها پایان بدهند...این حرفیست که تمام افراد صاحب عقل را به خنده درمی آوردزیرا امریکائی که مقررات سازمان امنیت بین المل ودیگر ادارهای بین المللی را می تواند  زیر پا بگذارد وهیچ قانون ومقرارت بین المللی را به رسمیت نمی شناسد پس این پارلمان که باشد تا برای او قانون وضع کرده وازآن امید اطاعت از این قوانین را داشته باشد.!!!

سوال :-  درحال حاضرانتظار می رود که انتخابات آینده درکابل به اجراء درآیدبه همین منظورلیست کاندیدها اعلام شده وکمپاین تبلیغاتی درحال شروع شدن است ،شما بعنوان نماینده امارت اسلامی این انتخابات را چگونه ارزیابی می نمائید.؟

جواب :- درست با شروع شدن تلاش های انتخاباتی دراین مورد کمیسیون سیاسی امارت اسلامی درطی یک اعلامیه مطبوعاتی ، این انتخابات را شدیدا محکوم نموده وآنرا ازدسیسه های غربی خوانده است .

بناء ما به تمام هموطنان عزیزخودمتذکر می شویم که فیصله قطعی درمورد ریاست، قبل از انتخابات درواشنگتن شده است وکسی به اریکه قدرت خواهد رسید که درمورد پیاده کردن استراتیژی جدیداوباما ازهمه متعهد تر باشد. چنانچه از همین حالا مامورین امریکائی می گویندزلمی خلیل زاد که برای نام افغان اما از40 سال بدین سو بعنوان یک مامور فعال استخبارارتی مشغول کار بوده وهمسرش یک زن یهودیه ایست که ریاست یک پارتی ضد اسلامی سرسختی را به عهده دارد ، دراداره آینده فعال ترین نقش وصلاحیت را به اومی دهند واوبعنوان رئیس قوه اجرائیه درپوست بی نام ونشانی کار میکندکه هرسه قوا دربرابر او مسئول خواهند بود پس وقتی تا این حد فیصله شده باشد ،انتخابات دیگر چه مفهومی می تواند داشته باشد به همین خاطرما ازمردم مجاهد خود تقاضا داریم تا درانتخابات آتی ازمشارکت با این غداران دست کشیده وبجای این برای آزادی واقعی وجهت حل حقیقی مشکلات به نصرت ویاری برادران مجاهد خود بشتابند.