بسم الله الرحمن الرحیم

بعد ازواقعه یازده سپتمبر،بوش وایتلاف صلیبی فکرنموده بودندکه توسط نام وعنوان ساختګی جنګ ضد ترورزم ،جهان اسلام راهضم خواهند نمود.پیروان دین مقدس اسلام راازمسیرجهاد،غیرت ،شهامت وعزم متین  بازخواهندداشت .اقتصاد،دارایی وذخایر ملی آنهارا غارت خواهندنمود.فرهنګ ومعتقدات پاک انان را با تیغ کثیف دیموکراسی فاسد ازصحنه دور وسرنوشت جهان اسلام را حسب دلخواه خود تغیر خواهند داد.   

ولی  بوش ومتحدینش این را فراموش نموده بودند که درهر دوره وهر زمان عدۀ ازسپاهیان راه اسلام موجودمیباشند که ازدین خداوشعایر اسلامی حفاظت نمایند وبه متجاوزین درس عبرت دهند .

بوش وهمه راهروان راهای کج وغلط، درمراسم تجلیل (وسوګواری) واقعه یازده سپتمبر فکرنمایند که ازبهانه انها درصحنه های سیاسی،نظامی واجتماعی چه دست اوردی داشتند.کدام موفقیت رابدست اورده و امریکادرکدام  پرتګاه زوال استاده است ؟

ایا ا ز سپتمبر٢٠٠١تا سپتمبر٢٠٠٨ ،ده ها هزارعساکر امریکا در افغانستان وعراق کشته ویا مجروح نګردیده است ؟ ایا درین هفت سال ،امریکا متحمل ملیاردها دالر نګردیده ،ایا اقتصاد امریکا همه ساله باکسر ٤٥٠ ملیاردمواجه نمیباشد؟ ایا رقبای امریکابه طرف برتری درحرکت نیستند ودرسطح بین المللی ازرقابت انها چشم پوشی شده میتواند؟ایا روسها بعد ازتجاوز به ګرجستان، به اثبات نرساند که قدرت امریکادرجهان به صفر ضرب ګریده است؟ ایا خروج عساکر امریکای، زوال امریکا وناکامی تلاشهای انان را که بعدازیازده سپتمبر اغازیده بود نشان دهی نمی نماید؟  

ایا در افغانستان غرورامریکاییها باخاک یکسان نګردیده ودراستانه شکست و ناکامی قرار ندارد؟ ایا قوتهای ناتو را مجاهدین مجبور به عقبګردی وفغان نه اورده است ،ایامنابع غربی باصدای بلند اعلان نمی نمایند که غیر از کابل همه خاک افغانستان تحت سلطه طالبان میباشدوافغانهاطالبان راباز هم فرشته های نجات می نامند.

بعد ازواقعه یازده سپتمبر وتلاشهای مذبوحانه بوش،تمام جهان خصوصا دنیای اسلام همه سیاست های امریکاوشعارهای دیموکراسی وجمهوریت راکه راجع به حقوق بشرسرمیدادندازنزدیک مشاهده نمودند.

میانجیګری ،انصاف ،قوانین بشری ،قوانین جهانی ،اعلامیه حقوق بشر،میثاقهاواعلامیه های ملل متحدرا نیز ازنزدیک دیده که تا چه حد وبه نفع چه کسانی به انها عمل میشودودرانجا چقدر فریادهای مردم مظلوم جهان شنیده میشود؟

عالیقدرامیرالمؤمین،ملامحمدعمرمجاهدحفظه الله،هفت سال قبل،زمانیکه بوش درنشه جنون وپرخاشګری صلیبی، برای تجاوز به افغانستان درحال تیاری ګرفتن بود،ګفته بود که :

“تجاوزشما بالای افغانستان ناروا،بی موجب وهمګی ظلم است .فقط  ازچند شهر اعضا وسپاهیان امارت اسلامی رااخراج خواهید نمود ولی انهارا از افغانستان خارج نمودن ،جهادوقیام راازبین بردن وفکراستقرار واستحکام نظام غربی را داشتن، خطای بزرګ تان است که پشیمان ونادم خواهید بود.”

همان ګونه شد ،خداون بزرګ تخمین وبرداشت خادم صدیق اسلام راتحقق بخشید. حالا می بینیم که متجاوزین درچنین دامی افتیده اندکه راه بیرون رفت ازان نه نزد امریکاییها دیده میشود ونه هم باناتو ویا بﻻک متجاوز دیګر .

امارت اسلامی افغانستان حالا نیز اعلام میدارد که امریکا وناتو فکر اشغال افغانستان وحکمرانی درآن را از مغز خود بکشد.

ازشکنجه و قتل عام  افغانها و بین انها ازتفرق افګنی نژادی،لسانی وسمتی دستبردار ګردند. زیرا افغانها هیچګاه تسلیم جبر ومداخله بیګانګان نګردیده وعاقبت باهم یکجا ګردیده ودرمقابل کفر وتجاوز متحدمیشوندواشغالګران را ازکشور خود بیرون میرانند .

بهترانست تاهمه سازمانهای جهان ،تمام حکومات  ومردم دنیا، درمقابل سیاست معکوس ومظلومکش امریکا،جهت نجات کشورهای اشغال شده مسؤلیت اخلاقی وبین المللی خود را ادا نموده ودنیا را عوض بی امنی ،جنګ وبی انصافی درراه صلح وعدالت سوق دهند.

 

امارت اسلامی افغانستان

نوشته شده توسط القاعده در دوشنبه 1387/11/28 ساعت 16:35 | لینک ثابت | آرشیو نظرات
إن الحمد لله نستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شریک له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

أما بعد:…
امت گرانقدر اسلام
در این ایام دردناک من نمی خواهم در مقابل شما بایستم و کسی را مورد توبیخ و سرزنش  برای چیزی که در غزه اتفاق میافتد قرار دهم، اما امروز در مقابل شما ایستاده ام تا کلمه حق را بگویم تا خداوند به اذن خودش ما را در بازپس گرفتن چیزی که از ما غصب شده یاری دهد.

کلمة حق لا تداهن ملکاً أو أمیراً ، ولا عالماً أو وزیراً
کلمه حقی که هیچ پادشاهی یا وزیری و یا امیری و یا عالمی جلوش را بگیرد و قوانین باطل بین دولتها را به رسمیت نمی شناسد ، وهیچ اهمیتی به شورای امنیت دولتهای بزرگ که ترس ورعب را بین دولتهای کوچک ومستضعف مانند فلسطین،عراق ،افغانستان،صومالی،کشمیر و چچن منتشرمی کند نمی دهد.
کلمه حقی که دنیا میخواهد آن را از صحنه زندگی و دین ما حذف کند وبعد از آن هم محو و نابودی همه ما،
و آن جهاد مقدس برای بازپس گرفتن قدس است.
امت اسلام از بزرگترین دلایل خلل در تلاش برای آزادسازی فلسطین خیانت حکامی است که این کار را بعهده گرفتند،اما در امانتشان خیانت کردند.

إن الحمد لله نستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شریک له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

أما بعد:…
امت گرانقدر اسلام
در این ایام دردناک من نمی خواهم در مقابل شما بایستم و کسی را مورد توبیخ و سرزنش  برای چیزی که در غزه اتفاق میافتد قرار دهم، اما امروز در مقابل شما ایستاده ام تا کلمه حق را بگویم تا خداوند به اذن خودش ما را در بازپس گرفتن چیزی که از ما غصب شده یاری دهد.

کلمة حق لا تداهن ملکاً أو أمیراً ، ولا عالماً أو وزیراً
کلمه حقی که هیچ پادشاهی یا وزیری و یا امیری و یا عالمی جلوش را بگیرد و قوانین باطل بین دولتها را به رسمیت نمی شناسد ، وهیچ اهمیتی به شورای امنیت دولتهای بزرگ که ترس ورعب را بین دولتهای کوچک ومستضعف مانند فلسطین،عراق ،افغانستان،صومالی،کشمیر و چچن منتشرمی کند نمی دهد.
کلمه حقی که دنیا میخواهد آن را از صحنه زندگی و دین ما حذف کند وبعد از آن هم محو و نابودی همه ما،
و آن جهاد مقدس برای بازپس گرفتن قدس است.
امت اسلام از بزرگترین دلایل خلل در تلاش برای آزادسازی فلسطین خیانت حکامی است که این کار را بعهده گرفتند،اما در امانتشان خیانت کردند.
در جنگ سال1948مسلمین از اینکه شکست خوردند تعجب کردند اما جای تعجب این بود که پیروز میشدند! چطورپیروز شویم ،در صورتی که حکام ما فرماندهی جنگ را به حاکم حقیقی اردن در آن وقت جنرال گلوب پاشا داده بودند. پس چگونه ملتی به پیروزی برسد  وفرمانده آنها دشمنش باشد!
در آن زمان برای هر یک از پادشاهان ما یکی مثل همین پاشا بود که آنها را رهبری میکرد.
برای مثل در جزیره العرب جنرال فلیپ بود که حکام برای مخفی کردن او راحاج عبدالله فلیپ مینامیدند!!
و اگر کسی اسناد انگلیس در همین زمینه را مطالعه کند پی به اوج غفلت مردم در آن زمان میبرد.
اما همچنان این نیرنگها تا روز امروز ادامه دارد اما با تغییر شکلها و نامها.
در هر پایتختی یک(پل بریمر) به صورت آشکار یا پنهان وجود دارد که همراهش یک (علاوی) دستوراتش را انجام.

 و در هر دولت یک (سیستانی و طنطاوی)
همراه آنها گروهی از علماء دولتی و غیردولتی و نویسندگان و روشنفکران و خبرنگاران وجود دارد.
که همه اینها رنگی شرعی به نمایندگان صلیبیان در سرزمینهای ما به زور و بهتان می دهند.

و همه این گروها دشمنان امت ما هستند،پس باید از آن دوری کرد،چون آنها به این امر معروف هستند.
ازمهمترین چیزی که آنها را رسوا میکند ،این است که آنها با امکانات رسانه های گروهی مردم را به شکل منظم می فریبند.اما جلو علماء راستگو را در دورترین روستا ها میگیرند تا در روز جمعه خطبه نکند.
از مشکلات این زمان طرح راه های گوناگون برای آزادی فلسطین میباشد،که برای ضایع کردن آن برنامه ریزی شده.از بزرگترین این طرحها جلسات وزیران و منتقل کردن موضوع به شورای امنیت سازمان ملل میباشد.

سازمان ملل ،راهی است برای فرار از مسؤلیت و نابود کردن قضیه فلسطین است.

از دیگر راهها دعوت بعضی از علماء و دعوتگران از حکام برای کمک به فلسطین است.این هم راهی دیگر برای فرار از مسؤلیت و ضایع کردن خون شهدای اقصی میباشد. چگونه از نمایندگان دشمنانمان طلب کمک داریم،اما آیا آنها از این درخواست کمک درخلال این چند دهه خسته نشدند.زمانی بس دراز!

راه دیگر درخواست رهبران گروهای اسلامی از حکام اجازه جهاد برای آزاد سازی فلسطین است ،یا دعوت به پاسخ دادن به احساسات مردم این هم راهی دیگر برای فرار از مسؤلیت است که حاصل آن سرها را زیر خاک کردن و فریب دادن و گمراه کردن هواداران گروها و از بین بردن قضیه می باشد.
پس بهتر است آنها به صراحت به برادرانشان بگویند که کاری سنگین است و آنها قادر به انجام  آن نیستند،
کفر جهانی و محلی با تمام شدت با کسی که بخواهد کاری در جهت کمک به این قضیه انجام دهد برخورد میکند.
پس از واجبات است که که برای جهاد تشویق و ترغیب شود.و نام نویسی جوانان در گردانهای جهاد در راه خدا برای مبارزه با صهیونیستها و صلیبیان و نمایندگانشان در منطقه؛ نه اینکه انرژی جوانان را با ریختن درخیابان وتظاهرات بدون اسلحه هدر دهیم.
پس بر رهبران این جماعتها واجب است که راه را برای کسانی که میخواهند در این اوضاع دردناک واجب شرعی خود را انجام دهند باز کنند و امورکار را به دست آنها بسپارند.

با وجود راههای ناراست زیاد، فقط یک راه درست برای برگرداندن مسجد الاقصی وفلسطین می ماند وآن جهاد در راه خداست همانطور که قبلا هم گفتیم.
وخداوند در قرآن بزرگ راه جلوگیری از ظلم کفار را مشخص کرده است:
**فَقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللّهِ لاَ تُکَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَکَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَسَى اللّهُ أَن یَکُفَّ بَأْسَ الَّذِینَ کَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنکِیلاً }النساء84}
پس در راه خدا بجنگ ؛تو عهده‏دار شخص خود  هستى. و مؤمنان را به مبارزه‏ برانگیز. باشد که خداوند ظلم کسانى را که کفر ورزیده‏اند را از مومنان باز دارد، و خداست که قدرتش بیشتر و کیفرش سخت‏تر است.

پس با برنگیختن به جنگ وجهاد جلو ظلم و طغیان کفار گرفته میشود.

پس من به امت اسلام میگویم:

اکتفا کردن و و گذاشتن مسؤولیت به عهده حکام و علماء و نشستن هیچ وقت از آنها سلب مسؤولیت نمی کند. بلکه این هم راه فراری دیگر است.و خداوند ما را امر به جهاد در راهش با جان و مال میکند تا اینکه جلو دشمن گرفته شود.
امت مسلمانم :
تو با امکانات مردمی خودت میتوانی اسرائیل را شکست بدهی،نیروی  بزرگی که هیچ احتیاجی به پشتیبانی حکام ندارد،چون اکثر آنها در پیمان همکاری با صلیبیان و صهیونیستها قرار دارند.
و من  دوست دارم به شما اطمینان بدهم بر این یقین هستم که کار بر شما خیلی آسان است اگر با جدیت و ایمان به خداوند بلندمرتبه و گرفتن اسباب(جمع کردن ابزار جنگی) همانطور که خودش فرموده و عبور از مشکلات راه عمل نمایید.
در این جا دو دلیل بر اینکه تو میتوانی دشمنان شکست بدهی با همین قدرتی که داری بازگو می کنم:

دلیل اول : شکست بزرگ شوروی در افغانستان بفضل خدا و کوشش مردم انجام گرفت،بدون اینکه ارتشی از جانب حکومت ها در ان شرکت کرده باشد.

با وجود اینکه جهت باد پشت کشتی مجاهدین در این جنگ بود. واز ان روز پرچم شوروی پایین آمد وبه فراموشی سپرده شد،الحمدلله والمنه

اما دلیل دوم :
بعد ازسقوط شوروی امریکا یکه تاز جهان شد،وسعی در بسط وگسترش هیبت و توسعه طلبی خود بر جهان کرد.حکام مناطق ما سرسپردگی خود را به او بیشتر کردند،امریکا نیز به سرکشی خود افزود واز صهیونیستها پشتیبانی کرد تا آنها در فلسطین دست به نابودی آبادیها وزمینها وکشتار مردمان بزنند.
در این وقت گروهی از فرزندانت بر ضد امریکای تک قطبی واین هیتلر عصر و موجود تک شاخ  اعلان جهاد کردند ،شاخش را شکستیم و قلعه اش را کوبیدیم و برجهایش را ویران نمودیم. پس خشمگین شد و فکر کرد که او می تواند رهبران جهاد را مرده یا زنده حاضر کند تا بزرگی خود را برگرداند،و آنها را عبرتی برای دیگران قرار دهد.
ابی جهل در روز بدر مغرور اززیادی لشکر وسلاحش خارج شد.
او را کشتیم، سربازانش را هلاک نمودیم ،یارانش را متفرق کردیم .و بزرگی فقط برای خداوند است.
فإذا حمی الوطیس واعتدیَ علینا فالقول قول الصوارم کی تسترد المظالم .
الان این حال امریکاست که در زیر ضربات مجاهدین و پیامدهای آن جان میدهد.از آن طرف تلفات بشری . از طرف دیگر خسارتهای مالی و سیاسی. وامروز در بحران اقتصادی غرق است.کارش به جای رسیده که حتی از دولتهای کوچک طلب کمک میکند تا چه برسد به دولتهای بزرگ حالا دیگر دشمنانش از او نمی ترسند و دوستانش احترامش را نمی گذارند.
اینجا جای تدبر است،و شما میدانید که ضرر کننده اول از جمع شدن دامنه ظلم امریکا همین صهیونیستها هستند چون حمایت امریکا از عناصر بقا و رگهای حیاتش است…
این تضعیف بزرگ و سریع امریکا یکی از مهمترین دلائل حمله وحشی اسرائیلیها به غزه است.

این یک تلاش مذبوحانه برای استفاده از آخرین روزهای ریاست بوش و محافظه کاران جدید است ، در این بازه زمانی همه امکانات اداری و سیاسی و مالی و کینه زشت عیله مسلمین را فراهم شد، که تا قبل از بوش این همه تلاش برای در هم کوبیدن همه مخالفان سیطره امریکا نشده بود.

پس نیروهای کاخ سفید در روی صخره مجاهدین افغانستان درهم کوبیده و در باطلاقهای عراق غرق  شدند
و از اینجا اسرائیلیها با عجله برای از بین دشمن خود در غزه وجایگزین کردن آن با  محمودعباس وحکومت خودگردانش برای حمایت پشت سرش دست به این کشتارفجیع زد. قبل از اینکه ضعف روز افزون امریکا ظاهر گردد و نظام وتو کردن که دنیا شروع به اشمزازآن کرده از بین برود.وصداهای لغو آن بالا می گیرد وحالا الگویی شده برای ظلم و سرکوب.

امت مسلمانم:
صحبت ضعف و فروپاشی قدرت و اقتصاد امریکا صحبتی نیست که ما در تخیل خود ساخته ایم بلکه گواهی وشهادتی است که خود بزرگان قومشان به آن معترف هستند که نمی توانند آن را مخفی کنند.
“بایدن” نائب رئیس جمهور جدید می گوید:بحران خیلی بزرگتر ازآنچه هست که ما توقع داشتیم و اقتصاد امریکا در معرض خطر فروپاشی است.

وزیردارایی اسپانیا میگوید:اقتصاد جهانی در حال فروپاشی است

“آلین گریسبان” رئیس سابق بانک ذخیره امریکا می گوید:رکود بزرگ در برابر این بحران مانند یک شوخی است. و رئیس جمهور فرانسه سارکوزی گفت:بحران خیلی عمیق است ونظام مالی جهانی بر روی فاجعه قرار دارد. من میگویم بفضل خداوند برایشان فاجعه شود به سبب ظلمی که در پیش گرفتند.
وزیر دارایی آلمان میگوید:جهان دیگر به جای که قبلا بود اصلا برنمی گردد،و ایالت متحده امریکا جایش را در نظام مالی جهانی به عنوان قدرت برتر از دست خواهد داد.
امت مسلمانم :
جهاد فرزندانت در برابر اتحاد صلیبی صهیونیستی یکی از بزرگترین دلایل نابود کننده دشمنانمان به فضل خداوند است.که بعد از هفت سال جنگ ظاهر گشت..
و من به امتم اطمینان می دهم از باب نعمتی که خداوند به ما داده است.و با منتی که خداوند از صبر بر ما نهاد هفت سال دیگر راه جهاد را ادامه می دهیم وبه اذن خداوند هفت سال و هفت سال…بدرستیکه صبر بهترین سلاح است وتقوی بهترین توشه،اگر به شهادت رسیدیم آن چیزی است که آن را طلب می کردیم،اما پرچم جهاد تا روز قیامت بر زمین نخواهد افتاد همانطور که رسول الله صلی الله وعلیه وسلم از آن خبر داده.

اما این سوال پیش می آید آیا امریکا میتوند به جنگش عیله ما برای چندین سال آینده ادامه دهد؟
 تحقیقات و گزارشات خلاف این را میگوید چون 75درصد امریکائیان از رفتن بوش که آنها را دچار جنگ و بحران مالی کرده که به حلقومشان رسیده خوشحال هستند.
 دو ارثی سنگینی که بوش برای بعد از خودش گذاشته نفر بعدی را بین دو کار مخیر کرده که شیرینترین آنها تلخ است  مانند کسی که خنجر دولبه  بلعیده باشد هر طور آن را حرکت دهد مجروح میشود.
ازسخترین وبدترین ارثها جنگ چریکی طولانی با دشمنی صبور وشکیبا است که از طرف پروردگار تامین میشود،اگر از جنگ کردن عقب نشینی کند که این یک شکست نظامی است واگر ادامه دهد در بحران مالی غرق میشود.نفر بعدی وارث دو جنگ شده ونه یکی واو از ادامه دادنش عاجز مانده،اما ما در راه مان در صدد باز کردن جبهه های دیگر هستیم باذن الله..
پس ای امتم بیا ودست در دست فرزندان مجاهدت بگذار تا جهاد را برضد دشمنان دین ادامه دهیم.همچنین ادامه تضعیف آنها در این دو جبهه همچنین در دیگر جبهه های باز دیگر علیه اتحاد صلیبی صهیونیستی و نمایندگانشان در منطقه در فلسطین،عراق،افغانستان،وزیرستان،مغرب اسلامی وصومالی وچچن …

از واجبات تو پشتیبانی با جان ومال تا اکتفاء است.جهاد به فضل خداوند دارای تجربه شده وهزینه مالی خود را می داند. زکات یک تاجر بزرگ از مسلمین می تواند هزینه های تمام جبهه های جنگ بر ضد دشمنان ما را تامین کند وهمانطور که می دانید در زکات سهمی برای جهاد است.
سعادتمند کسی است که خداوند به او توفیق دهد که مالش نصرتی برای دین خدا ورسولش ونجات امتش صلی الله و علیه وسلم باشد.
و چقدرحال امت در امروز شبه جیش العسره در زمان رسول الله صلی الله وعلیه وسلم میباشد.جایئکه عثمان بن عفان بیشتر لشکر را تجهیز نمود ورسول الله صلی الله وعلیه وسلم فرمود: با کاری که عثمان امروز انجام داد دیگرضررنمی کند.

فمن ذا یکون عثمان المسلمین فی هذه العسرة ؟؟
پس چه کسی در این ایام سخت عثمان میشود؟؟
من میدانم که بیشتر تجار به خاطر بخل نیست که کمک نمی کنند بلکه بیشتر به خاطر ترس از امریکا ونمایندگانش در منطقه است.به شما بگویم که این عذرنمی تواند باشد چون ما در محل امتحان و ابتلا قرار گرفته ایم گفته خداوند را به یاد بیاور که میفرمایید:
(أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن کُنتُم مُّؤُمِنِینَ) التوبة13
از انها میترسید،بدرستیکه خداوند برحقتر است که از او بترسید اگر شما مومن هستید.
پس باید هجرت کنید وباید بار مساعدت و اقامه دین را تحمل نمایید.بهترین انسان نبی اکرم صلی الله وعلیه وسلم مجبور شد .داخل غار شود واهل وخانواده خود را در بهترین سرزمینها مکه رها کند وهجرت نماید.
پس این فرصت گرانبها را از دست ندهید و بهترین الگو رسول الله صلی الله وعلیه وسلم است  که به غار پناه برد.پس هر یک از شما میتواند در خانه ای یا در هر جای دیگری مخفی بماند مگر زمین خداوند پهناور نیست که به عبادت جهاد مالی بپردازید،خداوند بلندمرتبه می فرماید:

**یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِی وَاسِعَةٌ فَإِیَّایَ فَاعْبُدُونِ }العنکبوت56
ای بندگان من که ایمان آورده اید زمین بزرگ است پس مرا پرستش نمایید.
و خداوند میفرمایید:

**إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِکَةُ ظَالِمِی أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِیمَ کُنتُمْ قَالُواْ کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً
فَتُهَاجِرُواْ فِیهَا فَأُوْلَـئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِیراً، إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَلاَ یَهْتَدُونَ سَبِیلاً}النساء97-98
کسانى که بر خویشتن ستمکار بوده‏اند، [وقتى‏] فرشتگان جانشان را مى‏گیرند، مى‏گویند: «در چه [حال‏] بودید؟» پاسخ مى‏دهند: «ما در زمین از مستضعفان بودیم.» مى‏گویند: «مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید؟» پس آنان جایگاهشان دوزخ است، و [دوزخ‏] بد سرانجامى است

امت مسلمانم:
در این جنگها وبحرانها واقعیتهای وجود دارد که از نظر عقلاء پنهان نمی ماند واز آن استفاده می کنند پس در مقابل تو فرصت بزرگی برای دفع ظلم واستبداد وجود دارد چیزی که تو را از داخل وخارج در چندین دهه زیر فشار قرار داده تا حق خودت را با قوه بگیری.
آنهائی که به تو می گویند برای احقاق حق باید به صندوق رای گیری مراجعه کنی وبرایت از مردم غربی مثال می زنند فقط میخواهند به تو دروغ بگویند و ترا فریب دهند.
اما مردم غربی که ازآنها مثال می زنند حق خود را با انقلابها و قدرت اسلحه گرفته اند.
بعد از جنگ هفت ساله بین انگلیس وفرانسه بر سر تسلط بر امریکا دو طرف در بحران اقتصادی بزرگی قرار گرفتند و رهبرانشان را مجبور به اعمال مالیات از مردمشان کرد واین جرقه آتش انقلاب فرانسه شد،با توجه به ظلمها و ستم پادشاهان از قبل ،لویس چهاردهم میگفت من دولت هستم و دولت هم من ،این است حال حکام ما . فرانسویان فرصت را مغتنم شمردند و با تحمل سختی وتلفات جانی ومالی انقلاب و لویس چهاردم را خلع و به گیوتین سپاردند وحق خود را به قدرت سلاح گرفتند.

با وجود ستمگران برای صندوقهای رای در کشورهای ما جای نیست مگر برای فریبکاری ما.
و جای تاسف است که تعدا زیادی از علماء و دعوتگران در این زمینه فریب خورده اند که جای آگاهی دارد.
و از رحم همین بحران مالی خود امریکائیان نیز علیه انگلیس قیام کردند تا حقوق خود را بگیرند. هرگز دنبال دمکراتیکی که در افغانستان وعراق وغیره مرا فریب میدهند نرفتند،بلکه حف خود را با آتش و آهن گرفتن پس عبرت بگیرید ای صاحبان بصیرت
 
ما مسلمان هم معتقد به این هستیم که مردم باید رئیس خود را انتخاب کنند وما معتقد به شورا هستیم
اما معتقدیم که این دمکراتی غربی چیزی نیست جز نیرنگی بزرگ.
و بدعت شرکت آلود ومسلمین راضی به حکومت شرع خدا هستند به به قوانین بشری که از پیش  خود وضع می کنند .
و از قوانین دین ما جهاد در راه خدا با کافران حربی وحکام مرتد است تا اینکه دین خدا بالاتر از همه چیزها باشد وکارها و حقوق به صاحبانش برگردد.

در آخر کلام به اهلمان در فلسطین میگویم :
خداوند اجری بزرگ به شما بدهد
و کشته هایتان را در زمره شهداء قرار دهد.
و مجروحین را شفاء عاجل دهد.
و از خداوند طلب صبر و عوض خیر برای بازمانده های شهداء دارم.
برادران فلسطینیم شما رنج بسیاری متحمل شدید مانند پدرانتان که در خلال 90سال گذشته رنج بردند،و مسلمین همیشه با شما هستند و قتی که می بینند و می شنوند.
و ما مجاهدان نیز با شما همدردی میکنیم و همدردی ما خیلی بیشتر است چون ما زندگی داریم مانند شما ما را بمباران می کنند همانطور که شما را،با همان هواپیما ها ما یاران خود را از دست می دهیم همانطور که شما اهل خود را.فالحمد لله وإنا لله وإنا إلیه راجعون.
و خدا میخواهد با سنت خود نور فجر و بشارت آزادی را با شکست مد صلیبی صهیونی نمایان کند. وتا پایان راه کمی مانده  است باذن الله و ما با شمایم و هیچگاه شما را مایوس نمی کنیم
و مسیر ما و شما در جنگ با اتحاد صلیبی صهیونی گره خورده پس بجنگید تا پیروزی یا شهادت در سبیل الله.
فاصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ
صبر کنید و ایستادگى ورزید و مرزها را نگهبانى کنید و از خدا پروا نمایید، امید است که رستگار شوید

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین ..
وصل اللهم وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین